Organizátori

Kolégium Antona Neuwirtha je vzdelávaci inštitút, ktorého poslaním je zveľaďovanie myslí a charakterov talentovaných mladých ľudí vzdelávaním o kresťanskom kultúrnom dedičstve a jeho vplyve na formovanie západnej civilizácie.

Kolégium organizuje rôzne vzdelávacie programy pre študentov stredných a vysokých škôl a mladých profesionálov. Vlajkovým programom kolégia je ročný študijno-formačný program internátneho typu pre študentov bakalárskych ročníkov.

Nadácia Konrada Adenauera / Konrad Adenauer Stiftung (KAS) otvorila na Slovensku svoju kanceláriu v r. 1993. Základným cieľom nadácie je rozvoj slobodnej občianskej spoločnosti, spoločného voľného trhu v rámci jestvujúcich integračných štruktúr a sociálnych a ekologických trendov v hospodárstve.

Ideovým základom činnosti KAS je kresťanské chápania človeka ako božieho stvorenia a hodnoty ako sloboda, spravodlivosť a solidarita. V tomto duchu sa usiluje odpovedať na nové výzvy našich čias a  formovať budúcnosť kresťanskej demokracie.


Comments